ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์บ้านกุ่มสะแก สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Home
bankumsakae
การดูแลผู้รับการสงเคราะห์ PDF พิมพ์ อีเมล

1. ให้บริการด้านปัจจัย 4 ตามควรแก่อัตภาพ

2. ให้บริการด้านพยาบาลเบื้องต้น

3. ให้บริการปรึกษาแนะนำผู้รับบริการและญาต

4. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม

5. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่บุคคลด้อยโอกาส

 
นอกสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนบดี ประสานสารกิจ   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 20:56 น.

โครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

พื้นที่ดำเนินการ  รวม 3,990  ไร่ 3 งาน  83 ตารางวา  แบ่งเป็น 2 พื้นที่

- ดอนขุนห้วย 1  พื้นที่  2,581 ไร่   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

- ดอนขุนห้วย 2  พื้นที่  1,409 ไร่  3  งาน  83  ตารางวา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี

ประชากรจำนวน  1,076  คน  เด็กแรกเกิด  0 - 6 ปี  จำนวน  11  คน  แนวทางพัฒนาช่วยเหลือกลุ่มไร่ผักให้รวมกลุ่มประกอบอาชีพให้เหมาะกับการประกอบอาชีพการใช้น้ำน้อย  หาอาชีพเสริม  เช่น  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืชผักสวนครัว  และฝึกทักษะงานช่างฝีมือเพื่อรับจ้างทั่ว ๆ ไป  ปลูกฝังการออมทรัพย์  การศึกษา  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  รู้จักพอเพียง  ปัจจุบัน  ดอนขุนห้วย 1  และ 2  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนายาง  อ.ชะอำ  อ.ท่ายาง   หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่   มีระบบคมนาคมสะดวก   มีน้ำดื่ม   น้ำใช้ทุกครัวเรือน

มีการผันน้ำจากลำห้วยยาง (2 กม.)  มาเก็บไว้ในฝายเพื่อใช้ในการเกษตร  และเลี้ยงสัตว์

- เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดูถูกหลักอนามัยและรับการศึกษาจนถึงขั้นอุดมศึกษา

- กิจกรรมของสหกรณ์  กลุ่มอาชีพหลากหลาย  เช่น  กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มขนุนทอด  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  กลุ่มสับปะรดกวน  เพาะชำกล้วยไม้  การเลี้ยงสัตว์  กลุ่มน้ำดื่ม  กลุ่มช่างก่อสร้าง  ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน  “ด้านเศรษฐกิจพอเพียง”  ของจังหวัดเพชรบุรี

- ศูนย์เด็กเล็กและอาสาสมัครดูแลเด็กเล็กสร้างความไว้วางใจให้เกษตรกรมีเวลาทำงาน 8 - 10 ชม/วันและพร้อมที่จะให้การดูแลเมื่อพ่อแม่เด็กมีปัญหา

- ศูนย์เพื่อพ่อแม่และเด็กเล็กเป็นสถานที่ซึ่งให้พ่อแม่เด็กแต่ละคนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและเรื่องการประกอบอาชีพอื่น ๆ

- ศาลาอเนกประสงค์  เป็นสถานที่ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญา  ให้แก่ลูกหลาน

- มีกลุ่มออมทรัพย์  และกองทุนให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

- มีหลักการคิดสร้างกลุ่มแรงงานเพื่อสร้างงานให้ส่วนรวมและรับจ้างเหมาภาครัฐ  ภาคเอกชนแก้ปัญหาหนี้สินสหกรณ์ที่ค้างอยู่

- ร่วมทำประชาคม  ยอมรับความคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาไม่ปล่อยภาระให้ทางราชการ

 

- ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย  เพื่อประสานงานด้านข้อมูลการทำงานระหว่างภาครัฐกับชุมชนในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

            สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก  จังหวัดเพชรบุรี  สำนักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ปรับกระบวนการคิดแก่ราษฎรบ้านดอนขุนห้วยโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งส่งผลให้ศักยภาพการพัฒนาแต่ละโครงการนำไปสู่ “หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”   

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 21:11 น.
 
ไทยออโต้คนเวอชั่น จำกัด จัดกิจกรรม
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 20:50 น.

คณะพนักงานและผู้บริหาร บริษัท (TAC) ไทยออโต้คอนเวอชั่น จำกัด มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับผู้รับการสงเคราะห์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะโรงเรียนเสริมสวยคุณแดง มาตัดผมฟรีให้ผู้รับการสงเคราะห์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นฤดี ดำรงรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:52 น.

คณะโรงเรียนเสริมสวยคุณแดง มาตัดผมฟรีให้ผู้รับการสงเคราะห์ 

 

 
ภายในสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนบดี ประสานสารกิจ   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 20:54 น.

                  1. บริการเลี้ยงดู  จัดให้มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อชีวิต  คือ การจัดที่พักอาศัย อาหาร ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม จัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามฤดูกาล ให้การรักษาพยาบาลสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ที่เจ็บป่วยเบื้องต้น ในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเกินความสามารถที่จะปฐมพยาบาลได้ ก็จะส่งไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และรักษาอาการกระทบกระเทือนทางสมองและจิตประสาท จากสถาบันกัลยาราชณครินทร์จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับงบประมาณค่าอาหารในอัตราคนละ 60.-บาท ต่อวัน

                  2. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับการสงเคราะห์ ที่เข้ารับการสงเคราะห์เพื่อทราบข้อเท็จและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตนเองแต่ละรายได้ถูกต้อง และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้คำปรึกษาหารือ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกระตุ้นให้กำลังใจยอมรับสภาพความเป็นจริง

                  3. บริการด้านอาชีวบำบัด ตามโครงการชีวิตใหม่ในบ้านกุ่มสะแก ได้จัดให้มีงานฝึกอาชีพตามแนวถนัดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้รับการสงเคราะห์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียด และเพื่อให้มีรายได้ ได้แก่

                        - บริการล้างรถยนต์

                        - งานรีไซเคิล

                        - งานฝึกอาชีพช่างปูน เช่น อิฐบล็อก อิฐตัวหนอน เสา ถังส้วม ฯลฯ

                        - งานฝึกอาชีพเกษตรกรรม เช่น เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ

                              การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา

                        - งานหัตถกรรม

                   4.  บริการด้านนันทนาการ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้แสดงออกและได้รับความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายความตึงเครียดเป็นประจำ และในโอกาสวันนักขัตฤกษ์ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ข่าวสารทั้งทางหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่

                   5.  บริการด้านศาสนา จัดให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้ประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น และนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง

                   6.  บริการด้านฌาปนกิจ ผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่มีญาติ หรือประสงค์จะให้สถานสงเคราะห์จัดการศพให้เมื่อถึงแก่กรรม สถานสงเคราะห์จะฝากศพเก็บไว้ที่มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎร (ก๊กฮง) จังหวัดเพชรบุรี โดยทางมูลนิธิ ฯ จะทำการฌาปนกิจศพพร้อมกับศพไร้ญาติเป็นประจำทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง

                   7.  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถานสงเคราะห์ได้พยายามประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รู้จักและเยี่ยมเยียนผู้รับการสงเคราะห์ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสถานสงเคราะห์ ติดป้ายเชิญชวนเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสถานสงเคราะห์ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

            8.         การประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมโดยการประชาสัมพันธ์งานสถานสงเคราะห์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลภายนอกเข้ามารู้จักสถานสงเคราะห์มากขึ้น ติดต่อประสานงานองค์การเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาให้บริการภายในสถานสงเคราะห์ เช่น ประสานงานกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อพาคณะแพทย์พยาบาลมาตรวจสุขภาพผู้รับการสงเคราะห์ รวมถึงประสานความร่วมมือองค์กรต่างประเทศจัดส่งอาสาสมัครมาช่วยฟื้นฟูและพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 21:06 น.
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3