ปีงบประมาณ 2565

๑. ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๗. ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อาหาร โดยวิธ๊ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์)

๘. ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

๙. ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ลงวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๔