ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563