“ธัญบุรี Model” เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพครบวงจร สําหรับบุคคล ขอทาน คนไร้ที่พึ่ง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยการเสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าของตนเอง และพัฒนาทักษะตามความสนใจ เพื่อฝึกอาชีพทั้งนี้วิถีเกษตรกรรม เป็นสิ่งที่ก่อให้ เกิดแหล่งอาหารเพื่อการดํารงชีพและหากเหลือจากการบริโภคยังสามารถจําหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิธีการในการเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมที่นํามาพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม โครงการ มีรูปแบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการทําความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ บางกิจกรรมใช้พื้นที่ไม่มาก เช่น การปลูกผัก สวนครัว การเลี้ยงกบ เป็นต้น ทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกระเบียบวินัย ตามตารางกิจวัตรประจําวัน  ได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการอบรมให้ความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

          ธัญบุรีโมเดลจะช่วยให้ ผู้เข้าร่วมโครงการกลับคืนสู่ ครอบครัว โดยมีทักษะที่ได้ รับจากโครงการ ไปปรับใช้ ในชีวิตและครอบครัวได้ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดวิถีการกระทําขอทานซ้ำ จากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ในบางรายที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า อาการหวาดระแวง หรืออาการสมาธิสั้น การทําเกษตรกรรม เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทําจิตบําบัด และเสริมสร้างสุขภาพ สร้างสมาธิในการทํางาน ให้จิตใจจดจ่อกับการ ทําเกษตรกรรม เกิดแรงจูงใจด้านรายได้ และทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าของตนเอง   

           ดังนั้นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำกิจกรรมฝึกอาชีพ ภายใต้ โครงการ “ธัญบุรีโมเดล เพื่อบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกมารับการฝึกอาชีพ เช่น งานหัตถกรรม ทอพรมอเนกประสงค์ กิ๊ฟติดผม ผ้าเช็คมือ สบู่เหลวล้างมือ สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง งานเกษตรกรรม มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อจำหน่ายให้กับโรงครัวของสถานฯ การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การคัดแยกขยะ และการผลิตอิฐบล็อก เพื่อจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาให้กับชุมชน หรือขายให้สถานประกอบการที่สนใจ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมแต่ละประเภทจะคัดเลือกผู้ใช้บริการที่เหมาะสม ส่งเสริมตามความถนัดเดิมที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ในการฝึกทักษะชีวิตเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป