ภารกิจ

              ๑. บริการพื้นฐาน จัดให้มีปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อชีวิต คือการจัดที่พักอาศัย อาหาร ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม จัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามฤดูกาล ให้การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ใช้บริการที่เจ็บป่วยเบื้องต้น ในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเกินความสามารถที่จะปฐมพยาบาลได้ ก็จะส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก แล้วแต่กรณี และรักษาอาการกระทบกระเทือนทางสมองและจิตประสาทจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

              ๒. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ สอบประวัติและจัดทำทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการที่เข้ารับการคุ้มครอง เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือแต่ละรายได้ถูกต้อง และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้คำปรึกษาหารือ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกระตุ้นให้กำลังใจยอมรับสภาพความเป็นจริง รวมทั้งได้จัดบริการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการโดยการจัดทำแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล (IRP) ผู้ใช้บริการ เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเพื่อประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการตามความสามารถแต่ละรายและจัดลำดับความสามารถ นำไปสู่การทำแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสมแต่ละราย การพัฒนาประจำวัน แผนกายภาพบำบัด แผนการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นมีการสืบเสาะติดตามหาครอบครัวของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีที่มีครอบครัวมีการประสานครอบครัวเป็นระยะๆ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้บริการสามารถกลับสู่ครอบครัวได้

              ๓. บริการด้านอาชีวบำบัด ตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูผู้ใช้บริการ จัดให้มีงานฝึกอาชีพตามความถนัด เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และผ่อนคลายความตึงเครียด ได้แก่ – งานฝึกอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัว – งานหัตถกรรม ได้แก่ พรมเช็ดเท้า สบู่เหลว ผ้าเช็ดมือ สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง – งานผลิตวัสดุก่อสร้าง (อิฐบล็อก)

              ๔. บริการด้านนันทนาการ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้แสดงออกและได้รับความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายความตึงเครียด ตลอดจนส่งเสริมความรู้ข่าวสารทั้งทางหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม

              ๕. ด้านการศึกษา สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีวุฒิการศึกษาและมีวุฒิการศึกษา แต่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สถานคุ้มครองฯ ได้มีการติดต่อประสานงานสำนกงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี ให้เข้ามาดำเนินการสอนหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เพิ่มเติมและมีวุฒิการศึกษาสำหรับประกอบอาชีพหลังจากออกไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน

              ๖. บริการด้านศาสนา จัดให้ผู้ใช้บริการได้ประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น และนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา

              ๗. บริการด้านฌาปนกิจ  ผู้ใช้บริการที่ไม่มีญาติหรือประสงค์จะให้สถานคุ้มครองฯ จัดการศพเมื่อถึงแก่กรรม สถานคุ้มครองฯจะฝากศพเก็บไว้ที่มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎร (ก๊กฮง) จังหวัดเพชรบุรี โดยยทางมูลนิธิฯ จะทำการฌาปนกิจพร้อมกับศพไร้ญาติ

              ๘. บริการจัดหางาน สถานคุ้มครองฯ ได้พิจารณาผุ้ใช้บริการที่มีศักยภาพ ที่สามารถไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ตามความถนัดของผู้ใช้บริการ เช่น การรับจ้างทำความสะอาด พนักงานร้านอาหาร รับจ้างทำสวน และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น

              ๙. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รู้จักสถานคุ้มครองฯ และเยี่ยมเยียนผู้ใช้บริการ โดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสถานคุ้มครองฯ ติดป้ายเชิญชวนเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสถานคุ้มครองฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปประสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ และ Face book ของหน่วยงาน

              ๑๑. การประสานงานเครือข่ายต่างๆ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทั้งภารัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ

              ๑๑. เตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และการประสานส่งต่อผู้ใช้บริการ เพื่อฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี บ้านน้อยในนิคม และนิคมสร้างตนเองกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี

              ๑๒. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รู้จักและเยี่ยมเยียนผู้ใช้บริการ โดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ติดป้ายเชิญชวนเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน และ Facebook ของหน่วยงาน

             ๑๓. การประสานงานเครือข่ายต่างๆ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการไปด้านต่างๆ