สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี

๔๑ ม.๒ ถ.สูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร ๐๓๒-๔๒๕๔๑๖