ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๘๔ โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งสถานสงเคราะห์ขึ้น เพื่อดำเนินการควบคุมบุคคลขอทาน ซึ่งสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๕ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
           ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ประกาศให้สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก  จังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนเป็น “สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี” มีหน้าที่ให้บริการจัดสวัสดิการสังคมให้กับบุคคลไร้ที่พึ่ง      ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลผู้ทำการขอทาน  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙     และผู้มีอาการทางจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑