วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างมีมาตรฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองและคืนสู่สังคมได้" ------------------------------------------------ ค่านิยม“ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ทำงานเพื่อประชาชน”------------------------------------------------
5/5
» แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุชำรุดเสื่อม
»ทบทวนแนวทางในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
» วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริกร ณ ระนอง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี ได้มอบหมายให้นางสมัชญา เกิดทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ และ น.ส.เบญจมาภรณ์ ฉิมสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองฯ
» วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี ทำกิจกรรม ๕
» วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นางศิริกร ณ ระนอง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ เข้าร่วมร่วมกิจกรรม “เติมตู้ปันสุขฝ่าฟัน Covid-๑๙”
» การดูแลสุขภาพร่างกายผู้ใช้บริการช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙
5/5

ค่านิยมองค์กร

“ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ทำงานเพื่อประชาชน”